Bài Giảng CN 12 Thường Niên năm B

"Sóng Gió Cuộc Đời"

Giảng thuyết: Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng

 

* * * * *   * * * * *