Bài Giảng Mùa Chay "Cơn Cám Dỗ"

Giảng thuyết: Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng

 

* * * * *   * * * * *