Bi Giảng Ma Chay "Cơn Cm Dỗ"

Giảng thuyết: Lm. GB Nguyễn Đnh Hong

 

* * * * *   * * * * *