Bài Giảng CN 5 Phục Sinh

Giảng thuyết: Cha Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC.

 

* * * * *   * * * * *