Bài Giảng Thánh Lễ Đầu Xuân Ất Mùi

Giảng thuyết: Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng

 

 

* * * * *   * * * * *