Phc Thật - phần 1

Hội Thảo Linh Đạo Đường Hy Vọng

Lm. Vũ Thế Ton, SJ

với B Nguyễn Thu Hồng

 

File ny rất lớn. Xin đợi trong giy lt để tải phim.

 

  Phc Thật (phần 1) (Lm. Vũ Thế Ton v B Nguyễn Thu Hồng)
  Phc Thật (phần 2) (Lm. Vũ Thế Ton v B Nguyễn Thu Hồng)
  Phc Thật (phần 3) (Lm. Vũ Thế Ton v B Nguyễn Thu Hồng)
  Phc Thật (phần 4) (Lm. Vũ Thế Ton v B Nguyễn Thu Hồng)
  Phc Thật (phần 5) (Lm. Vũ Thế Ton v B Nguyễn Thu Hồng)
  Phc Thật (phần 6) (Lm. Vũ Thế Ton v B Nguyễn Thu Hồng)

 

Mục Lục Video Giảng Thuyết & Suy Niệm

 

* * * * *   * * * * *