Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai - phần 3

Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS

Hội Thảo Gia Đ́nh và Niềm Tin 1

Ngày Thánh Mẫu thứ 35, Carthage, Missouri năm 2012

 

File này rất lớn. Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *