Bài Giảng Thánh Lễ Đại Trào Kính Khiết Tâm Mẹ

Lm. Matthêu Nguyễn Khắc Hy, SS

Ngày Thánh Mẫu thứ 36, Carthage, Missouri năm 2013

 

 

 

* * * * *   * * * * *