Hơi Thở của Linh Hồn

Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB

Hội Thảo: Sống Đạo 2

Ngày Thánh Mẫu thứ 36, Carthage, Missouri năm 2013

 

 

 

* * * * *   * * * * *