Đức Tin - Cuộc Sống - Hôn Nhân (Phần I)

Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy

 giải đáp các câu hỏi trong Đại Hội Thánh Mẫu tại Missouri hằng năm

 

 

 

Giải đáp: Đức Tin - Cuộc Sống - Hôn Nhân (Phần I)

 

Giải đáp: Đức Tin - Cuộc Sống - Hôn Nhân (Phần II)

 

 

* * * * *   * * * * *