Gloria 3 - Hoan Ca Maria (phần I) (Trung Tm Thy Nga)

                                             Gloria 3 - Hoan Ca Maria (phần II) (Trung Tm Thy Nga)

                                             Cao Cung Ln (Trung Tm Thy Nga)

                                             Gloria - Để Cha Đến (phần I) (Trung Tm Thy Nga)

                                             Gloria - Để Cha Đến (phần II) (Trung Tm Thy Nga)

                                             Lin Khc Ging Sinh (nh Minh, Đon Phi, Quốc Khanh)

                                             Lin Khc Đm Thnh V Cng (Hợp ca)

                                             Lin Khc Ma Đng Của Anh (Tam ca)

                                             Bng Nhỏ Gio Đường (Đặng Thế Lun)

                                             Ma Sao Sng (Mỹ Huyền)

                                             Mu Xanh Noel (Tường Nguyn, Tường Khu)

                                             We Wish You A Merry Christmas (Helmut Lotti)

                                             Mary's Boy Child (Helmut Lotti & Cliff Richard)

                                             Gloria In Exelsis Deo (Helmut Lotti)

                                             The First Noel (Helmut Lotti)

                                             Jingle Bells (Helmut Lotti)

                                             Joy To The World (Helmut Lotti) 

                                             When A Child Is Born (Helmut Lotti)

 

 
Church of Saint Columba
 1327 Lafond Avenue
 St. Paul, MN 55104