Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 4, 2019      Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Kỷ Hợi

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 1

26/2  

Mùa Chay

 

 2

27  

 

Mùa Chay

(Th. Phanxico Phaolo, ẩn sĩ;

Đaminh Tước)

 3

28  

Mùa Chay

 

 4

29 

Mùa Chay

(Th. Isidore

giám mục tiến sĩ)

 5

1/3  

Mùa Chay

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

(Th. Vinh Sơn Ferriê, linh mục)

 6

Mùa Chay

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

(Th. Phaolô Tịnh)

 7

3  

Chúa Nhật 5

Mùa Chay Năm C

(Th. Gioan B. Lasan, linh mục

Th. Phêrô Lựu, lm)

 8

Mùa Chay

 

 9

5  

Mùa Chay

 

 10

6  

Mùa Chay

 

 11

7  

 

Mùa Chay

(Th. Stanislao,

giám mục tử đạo)

 

 12

8  

 

 Kiêng Thịt

 

 

 13

9  

Mùa Chay

(Th. Martino I, ghtđ)

 14

10  

Chúa Nhật Lễ Lá

 

 15

11  

Thứ Hai Tuần Thánh
 

 16

12  

Thứ Ba Tuần Thánh

 

 17

13  

 

Thứ Tuần Thánh

 

 

 18

14  

 

Thứ Năm Tuần Thánh

 

Chúa Lập Phép Thánh Thể

 19

15  

 

Ăn Chay - Kiêng Thịt

 

Thứ Sáu Tuần Thánh

Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu

 20

16 

Thứ Bảy Tuần Thánh

 

Vọng Phục Sinh

 21

17  

Đại Lễ Chúa Phục Sinh

(Th. Anselmo, giám mục tiến sĩ)

 22

18  

Bát Nhật Phục Sinh
 

 23

19  

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Giorgio; Adalbert, tđ)

 24

20  

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Fidele Sigmaringa, linh mục tử đạo)

 25

21  

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Marco, thánh sử)

 26

22  

Bát Nhật Phục Sinh
 

 27

23 

Bát Nhật Phục Sinh
(Th. Lôrensô Hưởng)

 28

24  

CN 2 Phục Sinh

Lễ Chúa T́nh Thương

(Th. Khoan, Hiếu và

Thành

Th. Monfort, Molta

Th. Phêrô Chanel)

 29

25  


 

Th. Catarina Sienna,

trinh nữ tiến sĩ

Lễ Nhớ

 

 

 30

26  

Th. Piô V, gh

(Th. Giuse Tuân)

 

Kỷ niệm biến cố 1975

Cầu Cho Việt Nam

Ư Chỉ Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Chung: Xin cho những ai liều mạng để cứu người khác như các bác sĩ, và các cộng tác viên nhân đạo trong vùng chiến tranh.