Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 4, 2015      Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ẤT MÙI

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ chung: Thụ Tạo - Xin cho mọi người học biết tôn trọng công b́nh sáng tạo và quan tâm đến chúng như là quà tặng của Chúa.

Ư Chỉ Truyền Giáo: Các Kitô hữu bị bách hại - Xin cho các Kitô hữu bị bách hại cảm được sự hiện diện an ủi của Chúa Phục Sinh và sự liên kết của cả Giáo Hội.

 1

13/2  

Thứ Tư Tuần Thánh

 

 

 2

14  

Thứ Năm Thánh

Chúa Giêsu Lập Phép Thánh Thể

 

(Th. Phanxico Phaolo, ẩn sĩ;

Đaminh Tước)

 3

15  

Ăn Chay - Kiêng Thịt

 

Thứ Sáu Thánh

Tưởng Niệm Chúa Tử Nạn

 4

16 

Thứ Bảy Thánh

(Th. Isidore

giám mục tiến sĩ)

 

Vọng Phục Sinh

 5

17  

 

Đại Lễ Chúa Phục Sinh

 

 

 

 6

18  

 

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Phaolô Tịnh)

 

 

 7

19  

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Gioan B. Lasan, linh mục
Phêrô Lựu, lm)

 8

20  

Bát Nhật Phục Sinh

 

 

 9

21 

Bát Nhật Phục Sinh

 

 

 10

22  

Bát Nhật Phục Sinh

 

 

 11

23 

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Stanislao,

giám mục tử đạo)

 

 12

24  

CN 2B Phục Sinh

Lễ Chúa T́nh Thương

 

 13

25 

Th. Martinô I, ghtđ

 

 14

26  


 

 

 15

27  

 

 

 

 

 16

28  

 

 17

29  

 

 18

30  

 

 19

1/3  

CN 3B Phục Sinh

 

 20

2  


 

 

 

 21

3  

Th. Anselmo, giám mục tiến sĩ

 

 22

4  

 

 

 

 

 23

5  

Th. George và

Th. Adalbert, tử đạo

 

 

 24

6  

Th. Fidelis Sigmaringen, linh mục tử đạo
 

 25

Th. Marco, thánh sử

(Lễ Kính)

 

 26

8  

CN 4B Phục Sinh

 

 27

9  

(Th. Lôrensô Hưởng)
 

 28

10  

Th. Louis Maria Monfort, lm;

Th. Phêrô Chanel, lmtđ

(Th. Phaolô Khoan, Phêrô Hiếu và

Gioan Thành,

 29

11  

Th. Catarina Sienna,

trinh nữ tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

(Th. Giuse Tuân)

 30

12  

Kỷ niệm biến cố 1975

Cầu Cho Việt Nam