Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 7, 2014        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

GIÁP NGỌ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Chỉ Cầu Nguyện của ĐTC

Ư Chỉ Chung: Xin cho thể thao luôn là dịp đề cao t́nh huynh đệ và phát triển con người.

Ư Truyền Giáo: Xin Chúa Thánh Thần phù trợ công việc của Giáo Dân công bố Tin Mừng trong những quốc gia nghèo.

 1

5/6 

Cp. Junipero Sera

 

 2

 

 3

Th. Tôma, tông đồ

(Lễ Kính)

 

(Th. Philippe Minh, linh mục)

 4

Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa
Th. Elizabeth Bồ Đào Nha
(Th. Giuse Hiển)

Independence Day

(Hoa Kỳ)

 5

Thứ Bảy Đầu Tháng kính Trái Tim Đức Mẹ

 

Th. Antôn Zacaria, linh mục

 

 6

10  

 

Chúa Nhật 14 A Thường Niên
 

(Th. Maria Goretti,

 trinh nữ tử đạo)

 7

11 

 

 8

12 

 

 9

13 

Th. Augustinô Zhao Rong, linh mục

và Các Bạn Trung Hoa Tử Đạo

 10

14 

(Th. Phêrô Tự và Antôn Quỳnh)

 

 11

15 

Th. Benedicto,

Viện Phụ

(Lễ Nhớ)

 

 12

16

 

(Th. Anê Thành và Phêrô Khanh, lm)

 

 

 

 13

17 

 

Chúa Nhật 15 A Thường Niên

 

Kỷ niệm Fatima 1917

(Th. Henrico)

 

 14

18 

Th. Kate Tekakwitha, trinh nữ (USA)
(Lễ Nhớ)
 

 15

19 

Th. Bonaventure

(Lễ Nhớ)

 

(Th. Phêrô Tuần và Anrê Thông)

 16

20 

Lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô

 

 

 17

21 

 

 18

22 

Th. Camilo Lellis,

linh mục (Hoa Kỳ)


(Th. Đaminh Đạt)

 

 19

23 

 

 

 

 20

24 

Chúa Nhật 16 A Thường Niên

 

(Th. Apollinario, Giuse An

giám mục tử đạo)

 21

25 

Th. Lôrensô Brindisi, lmTs

(Th. Ignatio Y, gm)

 

 22

26 

Th. Maria Mađalena

(Lễ Nhớ)

 

 23

27 

Th. Bigitta, nữ tu

 

 

 24

28 

Th. Sharbel Markluf, linh mục

 

(Th. Giuse Hiển, op)

 25

29 

Th. Giacôbê, tông đồ

(Lễ Kính)

 

 26

30 

 

Th. Gioan Kim và Anna

Song Thân Đức Maria
(Lễ Nhớ)

 

(CP. Anrê Phú Yên Quan thày Giáo lư viên)

 27

1/7 

Chúa Nhật 17 Thường Niên

 

 28

2

(Th. Giuse Xuyên)

 

 

 29

Th. Matta

(Lễ Nhớ)

 

 30

Th. Phêrô Kim Ngôn, gmTs
 

 31

 

Th. Ignatio Loyola, lm

(Lễ Nhớ)

 

(Th. Phêrô Qúy, lm

và Emmanuel Phụng)