b

Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 11, 2015   Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Cầu Cho

Các Linh Hồn

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ơn Đại Xá

Chỉ cho các linh hồn trong luyện tội, được ban cho các tín hữu:

1. Trong bất cứ ngày nào và mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, sốt sắng viếng nghĩa trang và cầu nguyện dù chỉ trong tâm trí cho các người đă qua đời. (Ngày khác chỉ được Ơn Xá)

2. Trong ngày lễ Các Linh Hồn 2/11, sốt sắng viếng nhà thờ hay nhà nguyện đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính.

(Đấng Bản Quyền có thể chọn Chúa Nhật trước hoặc sau, hay lễ Các Thánh)

 1

20/9  

Lễ Các Thánh

(Lễ Trọng)

 

(Th. Hiêronimô Liêm và Valentinô Vinh,

 và Phêrô B́nh)

(Tại Hoa Kỳ đổi giờ

2:00 AM - 1:00 AM)

 2

21  

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đă Qua Đời
(Lễ Nhớ)

 3

22  

Th. Martino Porres,

tu sĩ

(Phanxicô Bắc)

 4

23  

Th. Carolo Boromeo, gmTs
(Lễ Nhớ)

 5

24  

(Th. Đaminh Mậu)

 6

25   

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 7

26  

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ
(Th. Giacinto Gia và Vinh Sơn Liêm)

 8

27   

Chúa Nhật 32 B Thường Niên

(Th. Phaolô Ngân,

Giuse Nghi, Martino Thịnh, Martino Thọ, Gioan B. Cỏn)

 9

 28  

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano

(Lễ Kính)

 10

29  

Th. Lêô Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

(Lễ Kính)

 

 11

30  

Th. Martino, gm

(Lễ Nhớ)

 

Veterans' Day

(Hoa Kỳ)

 12

1/10  

Th. Josaphat, giám mục tử đạo

(Lễ Nhớ)

 

 13

2  

Th. Frances Cabrini, trinh nữ

(USA: Lễ Nhớ)

 14

3  

 

 15

4  


Chúa Nhật 33 B Thường Niên

(Th. Alberto Cả,

giám mục tiến sĩ)

Các Thánh TĐVN

 16

5  

Th. Margareta Tô Cách Lan;

Th. Gertrude, đt

 17

6  

Th. Elizabeth nước Hungary, nữ tu

(Lễ Nhớ)

 18

7  

Cung hiến đền thờ thánh tông đồ Phêrô & Phaolô
Th. Rose. P. Duchesne, tn

 19

8  

 

 20

9  

(Th. Phanxicô Cần)

 21

10    

Lễ Đức Mẹ Dâng Ḿnh Vào Đền Thờ

(Lễ Nhớ)

 22

11  

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ Trọng

(Th. Cecilia,

trinh nữ tử đạo)

 23

12    

Th. Clementô I, ghtđ; Columban, vp;

cp. Miguel Pro, lmtđ

 24

13  

Các Thánh tử đạo Việt Nam

(Lễ Nhớ)

 25

14  

Th. Catarina Alexandria

 26

15  

Thanksgiving Day

(Hoa Kỳ)

(Th. Tôma Dụ và Đaminh Xuyên, lm)

 27

16  

 

 

 28

17  

(Th. Andrê Thông)

 29

18  

Chúa Nhật 1 C
Mùa Vọng
 

 30

19    

Th. Anrê, tông đồ

(Lễ Kính)

(Th. Giuse Du)

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Việc đối thoại - Xin cho chúng ta biết mở rộng cuộc gặp gỡ cá nhân và đối thoại với tất cả, ngay cả những người có những xác tín khác biệt với chúng ta.

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Mục tử - Xin cho các mục tử của Giáo Hội, với t́nh yêu sâu thẳm cho đoàn chiên, đồng hành với họ và làm sống động niềm hy vọng của họ.