Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 4, 2018      Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

MẬU TUẤT

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

16  

 

Đại Lễ Chúa Phục Sinh

 

 

 2

17  

 

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Phanxico Paola, ẩn sĩ;

Đaminh Tước)

 3

18  

Bát Nhật Phục Sinh

 

 4

19  

 

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Isidore

giám mục tiến sĩ)

 

 5

20 

Bát Nhật Phục Sinh

(Th. Vinh Sơn Ferriê, linh mục)

 6

21  

 

Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

(Th. Phaolô Tịnh)

 7

22 

Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

(Th. Gioan B. Lasan, linh mục

Th. Phêrô Lựu, lm)

 8

23  

Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B

Lễ Chúa T́nh Thương

 

 9

24 

 

Lễ Truyền Tin

Lễ Trơng

 

 

 10

25  

 

 

 11

26  

Th. Stanislao,

giám mục tử đạo

 

 12

27  

 

 13

28  

Th. Martino I, ghtđ

 

 14

29  

 

 15

30  

CN 3 Phục Sinh

năm B

 

 16

1/3  


 

 

 17

2  

 

 18

3  

 

 

 

 19

4  

 

 

 

 20

5  

 
 
 

 21

Th. Anselmo, giám mục tiến sĩ

 22

7  

 

CN 4 Phục Sinh

năm B

 

Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi

 

 23

8  


Th. Giorgio; Adalbert, tđ

 

 24

9  

Th. Fidele Sigmaringa, linh mục tử đạo

 

 25

10  

Th. Marco, thánh sử

Lễ Kính

 

 26

11  

 
 

 27

12  

(Th. Lôrensô Hưởng)

 28

13 

Th. Louis Maria Monfort, lm;

Th. Phêrô Chanel, lmtđ; Gianna Molla

(Th. Phaolô Khoan, Phêrô Hiếu và

Gioan Thành)

 29

14  

 

CN 5B Phục Sinh

(Th. Catarina Sienna,

trinh nữ tiến sĩ)

 

 

 30

15  


Th. Piô V, gh

(Th. Giuse Tuân)

 

Kỷ niệm biến cố 1975

Cầu Cho Việt Nam

Ư Chỉ Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Phổ Quát: Những người có trách nhiệm trong các vấn đề kinh tế.

Xin cho các nhà kinh tế đủ can đảm từ chối bất kỳ nền kinh tế độc quyền nào và biết mở ra con đường mới.