Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 5, 2020    Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

CANH TƯ

Tháng Hoa  Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Truyền Giáo: Các Phó Tế. Chúng ta hăy cầu xin cho các thầy phó tế, trung thành với đặc sủng của họ trong việc phục vụ Lời Chúa và người nghèo, được trở nên một biểu tượng tốt đẹp cho toàn thể Giáo Hội.

 1

9  

 

Thứ Sáu Đầu Tháng

kính Thánh Tâm Chúa

Thánh Giuse Thợ

 

(Th. Augustino Đông và Gioan Hương, lm)

 2

10

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 

Th. Athanasio, gmTs

Lễ Nhớ

(Th. Giuse Lựu)

 3

11/4  

CN 4 Phục Sinh

Năm A

Lễ Chúa Chiên Lành

(Th. Philipphê và

Th. Giacôbê, TĐ)

 

Ngày Cầu Cho Ơn Gọi

 4

12  

 

 

 

 

 5

13  

 

 6

14  

 

 

 

 7

15  

 

 8

16  

 

 9

17

 

 10

18  

CN 5 Phục Sinh

Năm A

(USA: Th. Damien

Môlôkai, linh mục)

 

USA: Mother's Day

 11

19  

 

 12

20  

Th. Nêrêô, Achillêô, và Pancras, tử đạo)

 13

21  


Lễ Đức Mẹ Fatima
 

 14

22  

Th. Matthew, tông đồ

Lễ Kính

 15

23  

USA: Th. Isidôrô, nông dân

 16

24 

 

 17

25/4  

 

 

CN 6 Phục Sinh

Năm A

 

 

 18

26  

Th. Gioan I,

Giáo Hoàng tử đạo

 

 19

27  

 

 20

28  


 

Th. Bênađinô Siena, linh mục
 
 

 21

29  

Lễ Thăng Thiên
USA: Lễ Buộc
(nếu không được chuyển vào CN)
 
(Th. Christopher Magallanô và Các Bạn Tử Đạo)

 22

30  

Th. Rita Cascia, ts

(Th. Micae Hy, Lorensô Ngôn)

 23

1/4  

 

 24

2/4  

Chúa Nhật 7 Phục Sinh A

 

Lễ Thăng Thiên

 

 25

3  

Th. Bêđa, lmTs;
Th. Grêgôriô VII, gh;
Th. Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ

 

USA: Memorial Day

 26

4  

Th. Philipphê Nêri, lm

Lễ Nhớ

(Th. Gioan Hoan, Matthew Phượng)

 27

5  


Th. Augustinô Canterbury, giám mục

 

 

 28

6  

(Th. Phaolô Hạnh)

 

 29

7  

 

 30

8  

 

 31

9/4  

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Trọng

 

(Đức Mẹ Đi Thăm Bà Thánh Isave)