Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 7, 2019        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Kỷ Hợi

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 

 1

29/5 

Th. Junipero Sera, lm

 2

30 

 

 3

1/6 

Th. Tôma, tông đồ

Lễ Kính

(Th. Philippe Minh, linh mục)

 4

Th. Elizabeth Bồ Đào Nha
(Th. Giuse Uyển)

 

Independence Day

(Hoa Kỳ)

 5

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

Th. Anton Zaccaria, lm
USA: Th. Elizabeth Bồ Đào Nha

 6

4

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Maria Goretti,

 trinh nữ tử đạo

 7

5 

 

Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C

 

 

 8

 

 9

Th. Augustinô Zhao Rong, linh mục

và các bạn Trung Hoa tử đạo

 10

 

(Th. Phêrô Tự và Antôn Quỳnh)

 

 

 11

Th. Benedicto,

Viện Phụ

Lễ Nhớ

 

 12

10 

(Th. Ignatio Y, Anê Thành và Phêrô Khanh, lm)
 

 13

11 

Kỷ niệm Đức Mẹ Fatima (1917)Th. Henry hoàng đế

 

 14

12 

Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C

(Cp. Kate Tekakwitha, Th. Camilô)

 15

13 

Th. Bonaventure

Lễ Nhớ

(Th. Phêrô Tuần và Anrê Thông)

 16

14 

 

Đức Mẹ Núi Carmêlô

 

 

 17

15 

 

 18

16 

USA: Th. Camilo Lellis, lm
(Th. Đaminh Đạo)

 19

17 

 

 20

18 

Th. Apollinario

giám mục tử đạo

(Th. Giuse An, gm)

 21

19 

Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm C

(Th. Lôrensô Brindisi, lmTs)

 22

20

Th. Maria Mađalena

Lễ Kính

 

 23

21 

Th. Bigita, nữ tu

 

 24

22 

Th. Sharbel Markluf, linh mục

(Th. Giuse Hiển)

 

 25

23 

Th. Giacôbê, tông đồ

Lễ Kính

 

 26

24 

Th. Gioan Kim và

Th. Anna

Song thân Đức Maria

Lễ Nhớ

(Cp. Andrê Phú Yên)

 

 27

25 

 

 28

26 

Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm C

(Th. Giuse Xuyên, gm)

 29

27

Th. Martha

Lễ Nhớ

 

 30

28 

Th. Phêrô Kim Ngôn, gmTs
 

 31

29 

Th. Ignatio Loyola, lm

Lễ Nhớ

(Th. Phêrô Qúy, lm

và Emmanuel Phụng)

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Xin cho những ai điều hành công lư, có thể hoạt động cách toàn vẹn, và cho sự bất công đang chiếm ưu thế trên thế giới, không thể có tiếng nói chung cuộc.