Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 9, 2017           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ĐINH DẬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Các Giáo Xứ - Xin cho các giáo xứ chúng ta, phấn khích bởi nhiệt khí truyền giáo, trở thành những nơi truyền đạt đức tin và làm sáng tỏ đức bác ái.

 1

11/7 

Thứ Sáu Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

 

 2

12

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 3

13

 

Chúa Nhật 22 Thường Niên A

(Th. Gregorio Cả,

giáo hoàng tiến sĩ)

 

 4

14 

USA: Labor Day

 5

  15

 

Th. Têrêsa Calcutta, nữ tu

(Th. Phêrô Tự và Giuse Cảnh)

 

 6

16 

 

 7

17 

 

 8

18  

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Lễ Kính
 

 9

19

USA: Th. Phêrô Claver, linh mục

Lễ Nhớ

 10

20

Chúa Nhật 23 Thường Niên A

(Th. Bellarminô, Hildegard, Emmanuen Triệu)

 11

21  

 

 12

22

Lễ Kính Thánh Danh Đức Maria

 

 13

23  

Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

 14

24  

 

Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Kính

 

 

 15

25 

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Lễ Nhớ

 

 16

26

Th. Cornelio, giáo hoàng tử đạo

và Th. Cypriano,

giám mục  tử đạo

Lễ Nhớ

 17

27  

Chúa Nhật 24  Thường Niên A

 

 18

28  

(Th. Đaminh Trạch,

linh mục)

 

 19

29

Th. Januario,

 giám mục tử đạo

 

 20

1/8   

Th. Andrê Kim, lmtđ

Th. Phaolô Chong

và các Bạn tử đạo

Lễ Nhớ

(Th. Gioan Charles Tân, lm)

 21

2  

 

Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

Lễ Kính

(Th. Phanxicô Phan và Tôma Thiện)

 

 22

 

 

 23

4

Th. Piô Năm Dấu, lm

Lễ Nhớ

 24

5  

Chúa Nhật 25 Thường Niên A

 

 25

6  

 

 26

7

Th. Cosma và

Th. Damiano tử đạo

 

 27

8   

 

Th. Vinh Sơn Phaolô, linh mục

Lễ Nhớ

 

 28

9  

Th. Venceslao,
Th. Lorenso Ruiz và các Bạn tử đạo

 29

10  

Lễ Ba Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

Lễ Kính

 30

11

Th. Giêronimô, lmTs

Lễ Nhớ