Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 9, 2019           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Kỷ Hợi

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

3

Chúa Nhật 22 Thường Niên C

 

 2

USA: Labor Day

 3

  5

Th. Gregorio Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Nhớ

 4

 

 5

7 

Th. Têrêsa Calcutta, nữ tu

(Th. Phêrô Tự và Giuse Cảnh)

 6

8  

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 

 7

9

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 8

10

Chúa Nhật 23 Thường Niên C

 

(Sinh Nhật Đức Mẹ)

 9

11  

Th. Phêrô Claver

Lễ Nhớ

 10

12

 

 11

13  

 

 12

14  

Lễ Kính Thánh Danh Đức Maria

 13

15 

Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917)

 

Tết Trung Thu

 14

16

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Kính

 15

17  

Chúa Nhật 24  Thường Niên C

 

(Đức Mẹ Sầu Bi)

 16

18  

Th. Cornelio, giáo hoàng tử đạo

và Th. Cypriano,

giám mục  tử đạo

 17

19

Th. Roberto Bellarminô, gmTs

(Th. Emmanuen Triệu, lm)

 18

20   

(Th. Đaminh Trạch,

linh mục)

 

 19

21  

Th. Januario,

 giám mục tử đạo

 

 20

22  

Th. Andrê Kim, lmtđ

Th. Phaolô Chong

và các Bạn tử đạo

Lễ Nhớ

(Th. Gioan Charles Tân, lm)

 21

23

Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

Lễ Kính

(Th. Phanxicô Phan và Tôma Thiện)

 22

24  

Chúa Nhật 25 Thường Niên C

 23

25  

Th. Piô Năm Dấu, lm

Lễ Nhớ

 24

26

 

 25

27   

 

 26

28  

Th. Cosma và

Th. Damiano tử đạo

 

 27

  29 

Th. Vinh Sơn Phaolô, linh mục

Lễ Nhớ

 28

30

Th. Venceslao,
Th. Lorenso Ruiz và các Bạn tử đạo

 29

1/9  

Chúa Nhật 26 Thường Niên C

 

(Ba Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael)

 30

2  

Th. Giêrônimô

Lễ Nhớ

 

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Xin cho các nhà chính trị, nhà khoa hoạc và nhà kinh tế cùng làm việc để bảo vệ biển khơi và đại dương của thể giới.