Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 9, 2015            Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ẤT MÙI

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 1

19/7 

 

 2

20 

 

 

 3

21 

 

Th. Grêgôriô Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

 4

22 

Thứ Sáu Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

 

 5

23

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

Chân Phước Têrêsa Calcutta, nữ tu

(Th. Phêrô Tự và Giuse Cảnh)

 6

24

 

Chúa Nhật 23 B Thường Niên

 

 

 7

25 

Labor Day

(Hoa Kỳ)

 

 8

  26

 

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
(Lễ Kính)

 9

27 

Th. Phêrô Claver,

linh mục

(USA: Lễ Nhớ)

 10

28 

 

 11

29  

 
 

 12

30

Lễ Kính Thánh Danh Maria

 13

1/8

Chúa Nhật 24 B Thường Niên

 

(Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ)

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

 14

2  

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

(Lễ Kính)

 15

3

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
(Lễ Nhớ)
 

 16

4  

Th. Cornelio, giáo hoàng tử đạo

và Th. Cypriano,

giám mục  tử đạo

(Lễ Nhớ)

 17

5  

Th. Roberto Bellarminô, giám mục tiến sĩ

(Th. Emmanuel Triệu, linh mục)

 18

6 

(Th. Đaminh Trạch, linh mục)

 

 19

7

Th. Januario,

 giám mục tử đạo

 

 20

8  

Chúa Nhật 25 B Thường Niên

 

(Th. Andrê Kim, lmtđ

Th. Phaolô Chong

và các Bạn tử đạo)

(Th. Gioan Charles Tân, lm)

 21

9  

Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

(Lễ Kính)

(Th. Phanxicô Phan và Tôma Thiện)

 22

10

Ngày 22-27

Đại Hội Gia Đ́nh tại Philadelphia

 23

11   

 

Th. Piô Năm Dấu, lm

(Lễ Nhớ)

 24

12  

 
 
 

 25

13  

 
 

 26

14

Th. Cosma và

Th. Damiano tử đạo

 27

15/8 

Chúa Nhật 26 B Thường Niên

 

Tết Trung Thu

 28

16  

 

Th. Venceslao,
Th. Laurensô Ruiz và các Bạn tử đạo

 29

17

Lễ Ba Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

(Lễ Kính)

 30

18  

 

Th. Giêronimô

(Lễ Nhớ)

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Cho người trẻ gặp cơ may - Xin cho tất cả các bạn trẻ gặp thêm cơ may trong lănh vực giáo dục và việc làm.

Ư Chỉ Truyền Giáo: Giáo lư viên - Xin cho các giáo lư viên biết làm chứng qua cách sống luôn phù hợp với niềm tin mà họ rao giảng.