Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 7, 2020        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

CANH TƯ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Gia đ́nh chúng ta. Chúng ta hăy cầu xin cho các gia đ́nh ngày nay được đồng hành trong t́nh yêu, tôn trọng và hướng dẫn.

 1

11/5

USA: Th. Junipero Sera, lm

 

 2

12 

 

 3

13 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

Th. Tôma, tông đồ

Lễ Kính

(Th. Philippê Minh, linh mục)

 4

14

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ
Th. Elizabeth Bồ Đào Nha
(Th. Giuse Uyển)
 

Independence Day

(Hoa Kỳ)

 5

15/5 

Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm A

(Th. Anton Zacaria, lm)

 6

16 

Th. Maria Goretti,

 trinh nữ tử đạo

 

 7

17 

 8

18 

 

 

 9

19 

Th. Augustinô Zhao Rong, linh mục

và các bạn Trung Hoa tử đạo

 10

20 

(Th. Phêrô Tự và Antôn Quỳnh)

 11

21 

Th. Bênêđictô,

viện phụ

Lễ Nhớ

 12

22 

Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A

(Th. Anê Thành và Phêrô Khanh, lm)

 13

23 

Th. Henricô Hoàng Đế

 14

24 

Th. Kateri Tekakwitha, tn

Lễ Nhớ

 15

25 

Th. Bonaventure, gmTs

Lễ Nhớ

(Th. Phêrô Tuần và Anrê Thông)

 16

26 

Đức Mẹ Núi Carmêlô

 

 17

27 

 

 18

28 

USA: Th. Camillo Lellis, lm
(Th. Đaminh Đạt)

 19

29/5 

Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A

 20

30

Th. Apollinari

giám mục tử đạ

 21

1/6 

Th. Lôrensô Brindisi, lmTs

(Th. Ignatiô Y, gm)

 22

Th. Maria Mađalena

Lễ Kính

 

 23

Th. Brigita, nữ tu

 24

Th. Saberlô Makhluf, linh mục

(Th. Giuse Hiển, OP)

 25

Th. Giacôbê, tông đồ

Lễ Kính

 

 26

6/6 

Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A

(Th. Gioan Kim và

Th. Anna, song thân Đức Mẹ

Cp. Andrê Phú Yên)

 27

7

 28

(Th. Giuse Xuyên, gm)

 29

Th. Martha

Lễ Nhớ

 

 30

10 

Th. Phêrô Kim Ngôn, gmTs
 

 31

11 

Th. Ignatio Loyola, lm

Lễ Nhớ

(Th. Phêrô Qúy, lm

và Emmanuel Phụng)