Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 9, 2018           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Mậu Tuất

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Thanh thiếu niên ở Châu Phi.

- Xin cho những người trẻ Châu Phi có thể được tiếp cận sự giáo dục và có việc làm tại đất nước họ.

 1

22

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 2

23

 

Chúa Nhật 22 Thường Niên B

 

 3

24 

Th. Gregorio Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Nhớ

 

USA: Labor Day

 4

  25

 
 

 5

26 

Th. Têrêsa Calcutta, nữ tu

(Th. Phêrô Tự và Giuse Cảnh)

 6

27 

 

 7

28  

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 

 8

29

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Lễ Kính

 9

30

Chúa Nhật 23 Thường Niên B

(Th. Phêrô Claver, linh mục)

 10

1/8  

 

 11

2

 

 12

3  

Lễ Kính Thánh Danh Đức Maria

 13

4  

Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917)

 14

5 

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Kính

 

 15

6

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Lễ Nhớ

 

 16

7  

Chúa Nhật 24  Thường Niên B

(Th. Cornelio, giáo hoàng tử đạo

và Th. Cypriano,

giám mục  tử đạo)

 17

8  

Th. Roberto Bellarminô, gmTs

(Th. Emmanuen Triệu, lm)

 18

9

(Th. Đaminh Trạch,

linh mục)

 

 19

10   

Th. Januario,

 giám mục tử đạo

 

 20

11  

 

Th. Andrê Kim, lmtđ

Th. Phaolô Chong

và các Bạn tử đạo

Lễ Nhớ

(Th. Gioan Charles Tân, lm)

 21

12  

Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

Lễ Kính

(Th. Phanxicô Phan và Tôma Thiện)

 22

13

 

 23

14  

Chúa Nhật 25 Thường Niên B

 

(Th. Piô Năm Dấu, lm)

 24

15  

Tết Trung Thu

 25

16

 

 26

17   

Th. Cosma và

Th. Damiano tử đạo

 

 27

18  

Th. Vinh Sơn Phaolô, linh mục

Lễ Nhớ

 28

19  

Th. Venceslao,
Th. Lorenso Ruiz và các Bạn tử đạo

 29

20

Lễ Ba Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

Lễ Kính

 30

21  

Chúa Nhật 26 Thường Niên B

 

(Th. Giêronimô, lmTs)