Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 9, 2014            Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

GIÁP NGỌ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 1

   8/8   

Labor Day

(Hoa Kỳ)

 

 2

 

 3

10 

Th. Grêgôriô Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

 

 4

11 

 

 

 5

12   

Thứ Sáu Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

Chân Phước Têrêsa Calcutta, nữ tu

(Th. Phêrô Tự và Giuse Cảnh)

 6

13

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 

 7

14

 

Chúa Nhật 23 A Thường Niên

 

 

 8

15   

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
(Lễ Kính)

 

Tết Trung Thu

 

 9

  16

 

Th. Phêrô Ciaver,

linh mục

(USA: Lễ Nhớ)

 

 10

17 

 

 11

18 

 

 12

19   

Lễ Kính Thánh Danh Maria
 

 13

20

Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917)

 14

21

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

(Lễ Kính)

 

 15

22    

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

 16

23

Th. Cornelio, giáo hoàng tử đạo

và Th. Cypriano,

giám mục  tử đạo

(Lễ Nhớ)

 17

24  

Th. Roberto Bellarminô, giám mục tiến sĩ

(Th. Emmanuel Triệu, linh mục)

 18

25  

(Th. Đaminh Trạch, linh mục)

 

 19

26 

Th. Januario,

 giám mục tử đạo

 

 20

27

Th. Andrê Kim, lmtđ

Th. Phaolô Chong

và các Bạn tử đạo

(Lễ Nhớ)

(Th. Gioan Charles Tân, lm)

 21

28   

Chúa Nhật 25 A Thường Niên

 

(Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

Th. Phanxicô Phan và Tôma Thiện)

 22

29   

 

 

 23

30

Th. Piô Năm Dấu, lm

(Lễ Nhớ)

 24

1/9   

 
 

 25

2  

 
 
 

 26

 

 

Th. Cosma và

Th. Damiano tử đạo

 

 27

4

Th. Vincentê de Phaolô, linh mục

(Lễ Nhớ)

 28

5  

Chúa Nhật 26 A Thường Niên

 

(Th. Venceslao,
Th. Laurensô Ruiz và các Bạn tử đạo)

 29

6   

 

Lễ Ba Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

(Lễ Kính)

 

 30

7

 

Th. Giêronimô

(Lễ Nhớ)

Ư Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 9

 

Ư Chỉ Chung: Xin cho những bệnh nhân tâm thần nhận được yêu thương và trợ giúp cần thiết để sống xứng nhân phẩm.

Ư Truyền Giáo: Xin cho Lời Chúa khởi hứng cho những Kitô hữu phục vụ người nghèo và đau khổ.