Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 9, 2020           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

CANH TƯ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 1

14/7  

 
 

 2

15 

 

 3

16 

Th. Gregorio Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Nhớ

 4

17  

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 

 5

18  

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Têrêsa Calcutta, nữ tu

(Th. Phêrô Tự và Giuse Cảnh)

 6

19/7  

Chúa Nhật 23 Thường Niên A

 

 7

20    

USA: Labor Day

 8

21  

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
Lễ Kính

 9

22  

Th. Phêrô Claver, lm

Lễ Nhớ

 10

23  

 

 11

24  

 

 12

25  

Lễ Kính Thánh Danh Đức Maria

 13

26/7    

Chúa Nhật 24  Thường Niên A

 

(Th. Gioan Kim Khẩu, giám mục tiến sĩ)

 14

27    

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Kính

 15

28  

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Lễ Nhớ

 

 16

 29  

Th. Cornelio, giáo hoàng tử đạo

và Th. Cypriano,

giám mục  tử đạo

 17

1/8  

Th. Robertô Bellarminô, gmTs

(Th. Emmanuen Triệu, lm)

 18

 

(Th. Đaminh Trạch,

linh mục)

 

 19

3  

Th. Januario,

 giám mục tử đạo

 

 20

4/8   

Chúa Nhật 25 Thường Niên A

 

(Th. Andrê Kim, lmtđ

Th. Phaolô Chong

và các Bạn tử đạo)

 21

5    

Th. Matthêu,

tông đồ thánh sử

Lễ Kính

 22

6  

 

 23

7  

Th. Piô Năm Dấu, lm

Lễ Nhớ

 

 24

8  

 

 25

  9  

 

 26

10  

Th. Cosma và

Th. Damiano tử đạo

 

 27

11/8   

Chúa Nhật 26 Thường Niên A

 

(Th. Vinh Sơn Phaolô, linh mục)

 28

12    

Th. Venceslao,
Th. Lorenso Ruiz và

 các Bạn tử đạo

 29

13  

Ba Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

Lễ Kính

 30

14  

Th. Giêrônimô, lmTs

Lễ Nhớ

 

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Truyền Giáo: Tôn trọng tài nguyên của Trái Đất. Chúng ta hăy cầu xin cho các nguồn lực của hành tinh không bị cướp phá, nhưng được chia sẻ một cách công b́nh và tôn trọng.