Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đ́nh Diệm

Tại Thánh Đường Saint Columba

 

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *