Thầy Cô Phụ Trách Các Lớp Học
Niên Học 2017 - 2018


Nguyễn Mỹ Triều
Trưởng Ban Giáo Dục

Văn Phòng Giáo Dục: Lầu II, phòng 203
Cell phone: (612) 987-6955


Lớp Giáo Lý
Lớp Việt Ngữ


cô Trinh
Lớp Mẫu Giáo (6 tuổi) - Phòng nhỏ


cô Thơ
Teacher Assistant: Thu và Quyên

Lớp 1 Giáo Lý và Việt Ngữ - Phòng 200


cô Thảo
Lớp 2 Giáo Lý - Phòng 202


cô Ân
Lớp 2 Việt Ngữ - Phòng 202


cô Thùy Linh
Teacher Assistant: cô Oanh

Lớp 3 Giáo Lý - Phòng 201


cô Trinh Nguyễn & Nghiệp
Lớp 3 Việt Ngữ - Phòng 201


cô Diệu Trâm
Lớp 4 Giáo Lý - Phòng 204


cô Nguyên Lê
Lớp 4 Việt Ngữ - Phòng 204


cô Nhung
Lớp 5 Giáo Lý - Phòng 205


Trưởng Long
Lớp 5 Việt Ngữ - Phòng 205


thầy Tin
Lớp 6 Giáo Lý - Phòng Library


thầy Long

Lớp 6 Việt Ngữ - Phòng Library


thầy Bình Uyên
Lớp 7 Giáo Lý - Phòng 210


Trưởng Quốc
Teacher Assistant: Đức

Lớp 7 Việt Ngữ - Phòng 210


chú Văn
Lớp 8 Giáo Lý - Phòng 207


cô Nguyên Trần

Lớp 8 Giáo Lý - Phòng 207


cô Minh Nguyễn và thầy Trung
Lớp 8 Việt Ngữ - Phòng 207

 

 

 

 

 

 

 

 

 


thầy Việt
Lớp 9 Giáo Lý - Phòng 209


cô Trang
Lớp 9 Việt Ngữ - Phòng 209


thầy Tú
Lớp 10 Thêm Sức
Phòng 206

* * * * * * * * * *