Thầy Cô Phụ Trách Các Lớp Học
Niên Học 2018 - 2019


Nguyễn Mỹ Triều
Trưởng Ban Giáo Dục

Văn Phòng Giáo Dục: Lầu II, phòng 203
Cell phone: (612) 987-6955


Lớp Giáo Lý
Lớp Việt Ngữ


Cô Trinh
Lớp Mẫu Giáo (Giáo Lý và Việt Ngữ) (6 tuổi) - Phòng 200


TA: Cô Oanh (Lớp Mẫu Giáo)


Cô Thơ
Lớp 1 Giáo Lý và Việt Ngữ - Phòng 201


Cô Thảo
TA: Đào Bảo Chân Anne

Lớp 2 Giáo Lý - Phòng 202


Cô Ân
TA: Quyên

Lớp 2 Việt Ngữ - Phòng 202


Sr. Tâm
Lớp 3 Giáo Lý - Phòng 204


TA: Bác Nghiệm (Lớp 3 Giáo Lý)


cô Trinh Nguyễn
TA: cô Thủy

Lớp 3 Việt Ngữ - Phòng 204

 

 

 

 

 

 

 

 


Cô Trâm
Lớp 4 Giáo Lý - Phòng 205

 

 

 

 

 

 

 

 


cô Thu
Lớp 4 Việt Ngữ - Phòng 205


TA: Cô Nguyên (Lớp 4 Việt Ngữ)


Trưởng Quốc
Lớp 5 Giáo Lý - Phòng 206


Cô Thanh
Lớp 5 Việt Ngữ - Phòng 206


Thầy Tin
Lớp 6 Giáo Lý - Phòng 207


cô Mai-Thy

Lớp 6 Việt Ngữ - Phòng 207


cô Nguyên

Lớp 7 Giáo Lý - Phòng 211

 

 

 

 

 

 

 Cô Huyền
Lớp 7 Việt Ngữ - Phòng 211


Cô Giang (Lớp 7 Việt Ngữ)


Trưởng Văn
Lớp 8 Giáo Lý - Phòng 209


Cô Nhung
Lớp 8 Việt Ngữ - Phòng 209


Trưởng Thiên
Lớp 9 Giáo Lý - Phòng 210

Thầy Trung
Lớp 9 Việt Ngữ - Phòng 210


Trưởng Tú
Lớp 10 Thêm Sức - Phòng 208

* * * * * * * * * *