Thầy Cô Phụ Trách Các Lớp Học
Niên Học 2017 - 2018


Nguyễn Mỹ Triều
Trưởng Ban Giáo Dục
Văn Phòng Giáo Dục: Lầu II, phòng 203
Cell phone: (612) 987-6955


Lớp Giáo Lý
Lớp Việt Ngữ


cô Trinh
Teacher Assistant: Thu
Lớp Mẫu Giáo (6 tuổi) - Phòng nhỏ


cô Thơ
Teacher Assistant:
Quyên
Lớp 1 Giáo Lý và Việt Ngữ - Phòng 200


cô Thảo
Lớp 2 Giáo Lý - Phòng 202


cô Ân
Lớp 2 Việt Ngữ - Phòng 202


cô Thùy Linh (Giờ II)
Lớp 3 Giáo Lý - Phòng 201


cô Trinh Nguyễn & Nghiệp
(Giờ I)
Lớp 3 Việt Ngữ - Phòng 201


cô Diệu Trâm
Lớp 4 Giáo Lý - Phòng 204


Bảo
Lớp 4 Việt Ngữ - Phòng 204


cô Nhung
Lớp 5 Giáo Lý - Phòng 205


Long
Lớp 5 Việt Ngữ - Phòng 205


thầy Tin (giờ II)
Lớp 6 Giáo Lý - Phòng Library

 

 

 

 

 

Cần Giáo Viên Dạy Lớp 6 Việt Ngữ


cô Nguyên Trần

Lớp 7 Giáo Lý - Phòng 210


thầy Bình Uyên
Lớp 7 Giáo Lý - Phòng 210


thầy Quốc

Teacher Assistant: Đức

Lớp 7 Việt Ngữ -
Phòng 210

 

 

 

 

 

 

 

 


chú Văn và trưởng Thiên
Lớp 8 Giáo Lý - Phòng 209


Cô Minh Nguyễn
Lớp 8 Việt Ngữ - Phòng 209


thầy Việt
(giờ II)
Lớp 9 Giáo Lý - Phòng 207

h
cô Nguyên Lê (giờ I)
Teacher Assistant: Ngọc Trâm
Lớp 9 Việt Ngữ - Phòng 207


thầy Tú
Lớp 10 Thêm Sức
Phòng 208

* * * * * * * * * *