Thnh Đaminh Bi Văn y (Thầy Giảng)

(Người đọc: nh văn Nguyễn Ngọc Ngạn)