Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu (Trům Họ)

(Người đọc: nhŕ văn Nguyễn Ngọc Ngạn)