Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (Lư Trưởng)

(Người đọc: nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn)