Thnh Phr L Ty (Linh Mục)

(Người đọc: nh văn Nguyễn Ngọc Ngạn)