Thánh Simon Phan Đắc Ḥa (Y Sĩ)

(Người đọc: nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn)