Luân Lư Hoàn Cảnh - phần 1

Hội Thảo Luân Lư 2

GM. Tri Bửu Thiên

Ngày Thánh Mẫu thứ 34, Carthage, Missouri năm 2011

* * * * *   * * * * *