Luật Luân Lư Tự Nhiên - phần 3

Hội Thảo Luân Lư 1

GM. Tri Bửu Thiên

Ngày Thánh Mẫu thứ 34, Carthage, Missouri năm 2011

* * * * *   * * * * *