Nhẫn Nhịn: Bằng Chứng Của Lng Thương Xt

Cha Matthu Nguyễn Khắc Hy

Đại Hội Thnh Mẫu 2016 - Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống v Niềm Tin 2

 

 

 

Tha Thứ: Kết Quả Của Lng Thương Xt (1)

 

Nhẫn Nhịn: Bằng Chứng Của Lng Thương Xt (2)

 

Dấn Thn: Hnh Động Của Lng Thương Xt (3)

 

 

* * * * *   * * * * *