Hội Thảo Gia Đ́nh Trẻ 2

Chủ Đề: Hăy Thảo Kính Cha Mẹ

Lm. Phạm Tĩnh, SDD

Đại Hội Thánh Mẫu 2017

 

 

 

* * * * *   * * * * *