10 Khun Mặt

10 khun mặt
Sao chẳng thấy
Chỉ thấy một thn cy
Trụi l
Thn cng quo
Ngọn cong queo
Cnh tẻo teo
Rễ oằn o

Mắt cố nheo !
Tm cho thấy