Làm Được Ǵ

Quan ṭa không giấu nổi thái độ khó chịu hỏi bị cáo nhiều lần tái phạm:

- "Anh sống để làm ǵ? Anh đă làm được ǵ cho xă hội?"

Bị cáo thủng thẳng đáp:

- "Sao ông lại hỏi tôi như thế? Ông khiến tôi ngạc nhiên quá. Thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều người mất việc làm. Ông không thấy tôi luôn đem lại công việc cho cảnh sát và những người làm việc ở ṭa án như ông hay sao?"

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA