Máy Bắt Trộm

Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ đă phát minh thành công một chiếc máy bắt trộm. Để kiếm chứng khả năng bắt trộm của máy, các nhà khoa học đă lần lượt đem qua từng nước để thử nghiệm.

Đâu tiên họ thử nghiệm ở Mỹ, trong ṿng 30 phút, máy bắt được 500 tên trộm.

Tiếp theo họ đem qua Trung Quốc, trong ṿng 10 phút máy bắt được 6000 tên trộm.

Cuối cùng họ đem qua nước Việt Nam, và trong ṿng 5 phút chiếc máy đă bị ăn trộm.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA