Rượu Ngm

Khch hng hỏi người bn:
- Rượu tắc k ngm bằng g thế?
- Bằng tắc k.
- Rượu rắn?
- Ngm bằng rắn.
- Rượu sm?
- Th đương nhin ngm sm rồi.
- Vậy cn rượu Na-p-l-ng?
- !!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang ny thuộc về Cộng Đon Mẹ Đồng Cng/Gio Xứ St. Columba, Minnesota, USA