Xin Giảm Việc Cho Chồng

Sau khi chia tay chồng đang bị ngồi tù, người vợ tới gặp quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.

- Bà yên tâm, tù nhân của chúng tôi chỉ phải làm công việc rất nhẹ nhàng là dán hộp thôi.
- Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào hầm từ pḥng giam ra ngoài.
- !!!!!