Đc Mẹ Người Bắc

Trong lớp Giáo lư, sơ hỏi một em:

- Em cho sơ biết, Đức Mẹ người xứ nào?

Bé Hà không chần chờ:

- Thưa sơ, Đức Mẹ người miền Bắc ạ.

Sơ ngạc nhiên:

- Căn cứ vào đâu mà em trả lời như thế?

Bé Hà mạnh dạn:

- Thưa sơ, trong Thánh Kinh, Đức Mẹ nói với thiên thần Gabrien: "Việc ấy xảy đến thế nào được, v́ tôi không biết đến người Nam."

Sơ: ???!!!