Lời Cầu Nguyện Của Người Đàn Bà

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan, t́nh yêu thương và tính nhịn nhục.

Con cần sự khôn ngoan để hiểu được chàng.

Con cần t́nh yêu thương để tha thứ cho chàng.

Con cần tính nhịn nhục để chịu đựng được tính nết thất thường của chàng.

Con không dám xin thêm sức mạnh v́ e rằng có ngày con sẽ đập chàng chết tươi.