Có Mấy Ngôi ?

Tí đi lễ về khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay con đi lễ được cha khen trong nhà thờ.

- Con của mẹ giỏi quá ! Mà cha khen con về chuyện ǵ ?

- Trong lúc giảng, cha hỏi : "Một Chúa có mấy ngôi?", con trả lời là "Một Chúa có Ba Ngôi".

- Ồ, con của mẹ giỏi quá !

- Rồi cha hỏi tiếp: "Hai Chúa có mấy Ngôi?"

- Rồi con trả lời sao?

- Con liền trả lời ngay: "Hai Chúa th́ có sáu Ngôi". Và Cha khen con làm toán giỏi quá !

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang này thuộc về Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ St. Columba, Minnesota, USA