Lần Đầu Cng Phe

Một người lần đầu nhn thấy bạn mnh sau khi cưới vợ th mặt mũi trng rất hớn hở, liền hỏi thăm:
- Sao trng anh vui vẻ thế hả?
- ! Vợ chồng mnh vừa ci nhau với nh hng xm.
- Ci nhau m vui vậy ?
- Anh biết khng, lu lắm mới c dịp hai vợ chồng mnh cng một phe với nhau.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang ny thuộc về Cộng Đon Mẹ Đồng Cng/Gio Xứ St. Columba, Minnesota, USA