Đức Tin

Một bổn đạo đến gặp vị linh mục để xin xưng tội:

- Thưa cha, con đă bỏ xưng tội từ 20 năm nay...

- Trời! Con quên Chúa rồi hay sao?

- Thưa cha không, con vẫn kính mến Chúa yêu thương mọi người…

- Sao con lại bỏ xưng tội lâu thế? Hay con mất đức tin rồi?

- Không, thưa cha đức tin của con vẫn c̣n mạnh lắm…

- Con tin ?

- Con tin thế nào cha cũng sẽ tha hết tất cả tội lỗi cho con, kể cả cái tội ăn cắp chiếc xe hơi của cha hồi năm n goái.