Cu Chuyện Ging Sinh

 

  Pht đnh chiến kỳ diệu trong đm Ging Sinh

  Thượng đế chỉ cho một chiếc giầy

  B con với Cha

  Cậu b v con bp b

  Đi giầy cho Cha Hi Đồng

  Những l thư chết

  Qu ging sinh cho con

  Qu tặng của anh trai

  Thin thần đi