Thng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Thng 3, 2023  Bấm vo cc số sẽ c bi đọc hng ngy từ website của dng Đồng Cng. 

QU MO

   Thng Thnh Giuse

Cha Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Su
Thứ Bảy

Ăn Chay buộc từ 18-60 tuổi
1. Khng ăn thịt.
2. Chỉ ăn một bữa no v một bữa đi (c thể chia lm hai, nhưng cả hai bữa t hơn một bữa no).
3. Khng ăn vặt.
4. C thể uống gii kht bất cứ lc no.
5. Ai v l do sức khoẻ khng thể giữ được phải lm một hy sinh, hm mnh khc b lại.

King Thịt đủ 14 tuổi trở nn

 1
10/2 

 

Ma Chay 

 

 2
11/2 

 

Ma Chay 

 

 3
12/2 

Ma Chay 

King Thịt

Thứ Su Đầu thng

(USA: Th. Katharine Drexel, Tr.n)

 4

13/2 

Ma Chay 

Thứ Bảy Đầu thng

Knh Tri Tim Đức Mẹ

(Th. Casimir)

 5

14/2  

Cha Nhật 2

Ma Chay năm A

 6

15/2 

 

Ma Chay

 

 7

16/2 

 

Ma Chay

(Th. Perpetua v Th. Felicita, Tđ)

 8

17/2 

 

Ma Chay

(Th. Gioan Thin Cha, tu sĩ)

 9

18/2 

 

Ma Chay 

(Th. Phanxica thnh Rma, nữ tu)

 10

19/2 

Ma Chay 

King Thịt

 11

20/2 

Ma Chay 

 12
21/2 

 

Cha Nhật 3

Ma Chay năm A

 

USA: đổi giờ

1:00AM - 2:00AM

 13
22/2 
Ma Chay
 14
23/2 

Ma Chay

 15
24/2 

Ma Chay

 16
25/2 
Ma Chay
 17
26/2
Ma Chay 

King Thịt

(Th. Patrick, Gm)
 
St. Patrick's Day
 18
27/2
Ma Chay
(Th. Cyrillo Girusalem, GmTđ)
 19
28/2 

Cha Nhật 4

Ma Chay năm A

 20
29/2 
Lễ Thnh Giuse Bạn Đức Mẹ
Lễ Trọng
 21
30/2

 

Ma Chay

 
 22
1/2 

Ma Chay

 23
2/2 

Ma Chay

(Th. Turibius Mongrovejo, Gm)

 24
3/2 
Ma Chay 

King Thịt

 25
4/2

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ
Lễ Trọng

 26
5/2 

Cha Nhật 5

Ma Chay năm A

 27
6/2 
Ma Chay
 28
7/2

 

Ma Chay

 
 29
8/2 

Ma Chay

 30
9/2 

Ma Chay

 31
10/2 
Ma Chay 

King Thịt