CHƯƠNG X: Chủ Nghĩa Satan Và Những Tṛ Chơi Của Satan

Bói Toán: Việc Làm Của Ma Qủy

Hiện nay, việc bói toán b́nh dân dưới những h́nh thức hết sức khác nhau được phổ biến tới một mức độ không thể tin được. Người ta đă đưa ra những con số sau đây: Chỉ tại Paris, có tới 6,000 người đăng kư với Sở Công an hành nghề làm thầy fakir, bói bài, bói chỉ tay, thầy tướng số. C̣n trên toàn nước Pháp, có tới 60,000 người, với con số "dịch vụ" hàng năm ít nhất là 60 tỷ dịch vụ. Chắc chắn những phương pháp cổ xưa được áp dụng vào việc bói toán tại Pháp, như xem bộ ḷng của con vật đem cúng tế, xem đường bay của chim, nghe tiếng th́ thào của gió rừng, hay những h́nh thù do ḍng nước xoáy tạo nên... Những phương pháp đó đă biến mất vĩnh viễn. Nhưng hiện nay vẫn có biết bao phương pháp khác đang được áp dụng, như xem các lá bài, xem chỉ tay, xem những dấu vết c̣n lại ở bă cà phê, ... Cũng như thời xưa, khoa chiêm tinh học (tức khoa tử vi) vẫn được coi là h́nh thức thông thái nhất để biết vận mạng con người. Ngày nay vẫn c̣n những nhà chiêm tinh gia, coi tử vi. Những người này quả quyết - không phải là không thiếu thận trọng - rằng họ có những bằng chứng rơ ràng về giá trị của những lời tiên tri của họ.

Làm sao khoa chiêm tinh hay khoa tử vi lại gắn số mạng của con người với sự gặp gỡ ngẫu nhiên của những lá bài, hay với những đường nét ít nhiều kỳ cục trong bă cà phê được!?

Điều đó càng làm cho các tín hữu thấy được rơ ràng sự dối trá của khoa bói toán. Chắc chắn chỉ một ḿnh Thiên Chúa mới biết được tương lai thôi. Tại sao Ngài lại biết được tương lai? Làm sao Thiên Chúa lại có thể biết được những ǵ chưa xảy ra, đang khi con người có tự do? Làm sao việc Thiên Chúa biết trước lại không nghịch lư trước tự do của chúng ta? Ai cũng biết đó là một trong những vấn đề khó khăn nhất của môn siêu h́nh học tổng quát. Chúng tôi xin tŕnh bày vắn tắt giải đáp duy nhất có thể nghĩ ra được cho vấn đề này:

Những hành vi tự do cũng sẽ tiếp tục là tự do, nhưng dầu vậy Thiên Chúa cũng vẫn thấy trước được những hành vi đó sẽ xảy ra như thế nào, vào lúc nào. Chính trong chiều hướng này mà Thiên Chúa biết được tương lai. V́ Ngài là Đấng duy nhất đời đời cưu mang trong tư tưởng ḿnh các thế giới, nên hiển nhiên chỉ một ḿnh Ngài biết được tương lai mà thôi. Vậy ngoài trường hợp lạ lùng nơi các tiên tri của Thiên Chúa, mọi h́nh thức muốn báo trước tương lai đều nhất thiết có tính cách ma quỷ, v́ đó là một sự lấn lướt, dẫm chân lên Thiên Chúa.

Do đó, không một khả năng bói toán nào có được ở trong tṛ bói bài, trong bă cà phê, trong đường chỉ tay, trong những đường do muối vẽ ra trên ḷng trắng trứng, cũng như trong sự gặp gỡ của các hành tinh và ngôi sao vào lúc một người nào đó sinh ra. Cái mà người ta gọi là Định Mạng trong khoa chiêm tinh hay tử vi, chỉ là một sự gian trá hay mê tín.

Chắc chắn chúng tôi không chủ trương rằng ngàn thầy bói đang sinh sống bằng cái nghề nói trước tương lai, tại Paris cũng như tại các thành phố lớn ở Pháp, đều là những thầy phù thuỷ đă bán ḿnh cho Satan.

Đa số những người đó dường như chỉ nghĩ tới việc làm một cái nghề đem lại tiền bạc để sinh sống, mà không hề nghĩ rằng nghề đó là vô luân hay có tính cách ma quỷ ǵ cả. Nhưng không phải v́ thế mà chúng ta không có quyền nghĩ rằng ma quỷ đă t́m thấy những cái lợi cho nó ở những lệch lạc đó, và sự bói toán - dù dưới h́nh thức thời đại hay cổ xưa - chỉ là những "tṛ chơi Satan" giữa ḷng nhân loại. V́ thế bói toán cũng là một trong những h́nh thức thời đại của ma thuật Satan, song song và khác biệt với tôn giáo Satan.

Tác giả: Gm. Cristiani

 

* * * * *   * * * * *

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170