Atlanta Botanical Garden in Georgia

(Photos by Linda Nguyen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham dự thánh lễ chiều thứ Bảy tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Norcross, Georgia.

 

 

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam in Norcross, Georgia

 

 

 

 

Photos by Linda Nguyen

Sunday July 25, 2021

 

* * * * *   * * * * *