"Long Lanh Đáy Nước In Trời" Trong Nhiếp Ảnh

Nhờ nước, ánh sáng… thế giới thực trước mắt có thêm một "copy" trong suốt như gương.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *   * * * * *