Chch Ngừa Ḅnh Cm v Covid-19 Miễn Ph

 

Portico Healthnet v M Health Fairview ti trợ chch ngừa cm v Covid-19 năm 2021 tại cc địa điểm như sau:

 

Church of Saint Adalbert

Date: Sunday, October 17th, 2021

Time: 10:00 AM 2:00 PM

(Chch ngừa cm v Covid-19 Vaccine Pfizer for the first and second shot)

 

Church of Saint Columba

Date: Sunday, October 31st, 2021

Time: 10:00 AM 2:00 PM

(Chch ngừa cm v Covid-19 Vaccine Pfizer for the first and second shot)

 

Cha Pḥt n

475 Minnesota Ave., Roseville, MN 55113

Date: Sunday, November 7th, 2021

Time: 10:00 AM 2:00 PM

(Chch ngừa cm v Covid-19 Vaccine Pfizer for the first and second shot)

 

Saint Alphonsus Catholic Church

7025 Halifax Ave., North, Brooklyn Center, MN 55429

Date: Sunday, Dec 5th, 2021

Time: 10 AM 2:00 PM

(Chch ngừa cm v Covid-19 Vaccine Pfizer for the first and second shot)

 

Xin gọi c Phạm Ngọc Dung tại ś địn thoại 651-603- 5126 hoặc c Pauline Phượng Nguyễn tại ś địn thoại 651-603-5133 để biết thm chi tiết.

 

* * * * *   * * * * *