Viếng Nghĩa Trang Tháng Các Linh Hồn

 

Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày ấy, Tín Hữu viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, th́ được hưởng Một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn mỗi ngày.


 

 

Đời con là một kiếp phù du,
Loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi.
Sống làm người ai không phải chết,
Ai cứu nổi ḿnh thoát quyền lực âm ty?
(Tv 88,48-49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos by Linda Nguyen

 

* * * * *   * * * * *