Con Đi T́m

 

 

                           Tŕnh bày: Uyên Phương & Ngọc Dũng         

                           Sáng tác: Vinam  

                           Lời bài hát

                         

 

 

 

 

 

 

Church of St. Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170