Con T́m Chúa

 

 

                           Tŕnh bày: Tấn Đạt      

                           Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên

                           Lời bài hát

                   

 

                         

 

 

 

 

 

Church of St. Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170