Lo Ǵ

 

 

                         Tŕnh bày: Lm. JB Nguyễn Sang   

                         Sáng tác: Đức Dũng

                         Lời bài hát

                         

 

 

 

 

 

 

 

Church of St. Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170