T́nh Ngài Sưởi Ấm Ḷng Con

 

 

                           Tŕnh bày: Thy Dung & Trần Ngọc            

                           Sáng tác: Nguyễn Duy

                           Lời bài hát

 

                         

 

 

 

 

 

Church of St. Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170