Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Các Em Lănh Nhận Bí Tích Thêm Sức

tại nhà thờ Cathedral of St. Paul

Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2013

 

 

 
 

* * * * *   * * * * *