Video Sinh Hoạt Cộng Đoàn

 

Đức Tổng Giám Mục John Nienstedt viếng thăm giáo xứ St. Columba

Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2011

 

Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *